آمازون

پایان راهبرد روز اول

ضعف در فرهنگ سازمانی، افزایش بوروکراسی و کاهش خلاقیت باعث شده آمازون به دنبال رویکرد…